Jakie są koszty mediacji i kto je ponosi?

Mediator ma prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji (koszty przejazdów, koszty wynajmu pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, koszty zawiadomień stron), chyba że wyraził zgodę na przeprowadzenie mediacji bez wynagrodzenia(art. 183 5 k.p.c.). Wysokość wynagrodzenia mediatora określana jest w umowie.

Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków obciążają strony (art. 183 5 k.p.c.)

W mediacjach w sprawach cywilnych, wszczętych na skutek skierowania stron do mediacji przez sąd, wysokość wynagrodzenia i wydatków mediatora podlegających zwrotowi określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r. zwolnienie strony od kosztów sądowych może obejmować zwolnienie jej od ponoszenia wynagrodzenia i wydatków mediatora.