Publikacje

A. Mendrek, Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda (w:) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego pod red. B. Gneli, K. Michałowskiej, C.H. Beck, Warszawa 2015.

A. Mendrek, Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Currenda, Sopot 2015.

A. Mendrek, Koszty procesu w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda (w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego pod red. K. Markiewicza, A. Torbusa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 577- 587.

A. Mendrek, Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów (w:) Umowy Gospodarcze. Zagadnienia wybrane pod red. J. Gospodarka, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 111 - 122.

A. Mendrek, O mediacji i przedawnieniu słów kilka, Biuletyn Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 2 z 2005 r., s.33.

A. Mendrek, Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym wg nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 lutego 2004 r., Biuletyn Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 2 z 2004 r., s. 17-18.

A. Mendrek, Uwagi do rządowego projektu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w kontekście prawa do sądu, Biuletyn Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 1 z 2005 r., s. 12 – 14.